Support Torah.org

Subscribe to a Torah.org Weekly Series

Targumim

Translations and Adaptations of Classic Commentators on the Weekly Parsha

by Rabbi Yitzchok Adlerstein

Subscribe to Targumim and Other Series from Torah.org ➡

Meor Einayim

Rav Menachem Nachum

Rav Hirsch

Rav Shamshon Raphael Hrisch

Nesivos Shalom

Rav Sholom Noach Berezovsky 

Reb Yeruchem

Rav Yeruchem Levovitz

The Netziv

Rav Naftali Zvi Yehuda Berlin

Meshech Chochmah

Rav Meir Simcha of Dvinsk

Gur Aryeh

Maharal of Prague
Rav Yehuda ben Betzalel Loew

HaMedrash V’HaMaaseh

Rav Yechezkel Libshitz

Mei Marom

Rav Yaakov Moshe Charlop

Meshivas Nafesh

Rav Yochanan Luria

Insights from Krakow

Rav Yosef Nechemiah Kornitzer 

Machshava

Meleches Machasheves
Rav Moshe Cheifetz

Be’eros 

Be’er Mayim Chaim & Be’er Yosef
Rav Chaim Tyrer & Rav Yosef Salant